Psykoterapi

PSYKOTERAPI

Viktigt att veta!

Vid första samtalet kommer jag som terapeut att informera

dig om vad som gäller för din trygghet och vårt kommande arbete.

Att Du går hos en legitimerad psykoterapeut betyder en extra trygghet20161012_151836_001

för dig eftersom jag arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen och därmed

har socialstyrelsen som tillsynsmyndighet. Om Du anser dig felbehandlad

kan Du få direkt hjälp av Socialstyrelsen som kan gripa in och kontrollera

verksamheten. Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad om den veten-

skapliga forskning och de metoder som ständigt utvecklas. Det gör jag

genom att läsa forskningsrapporter, hålla kontakt med universitet,

regelbundet vidarutbilda mig, delta i nätverk för psykoterapeuter och

psykoterapihandledare samt vara medlem i psykoterapeutisk förening som

Sällskapet för existentiell Psykoterapi (SEPT) www.existens.nu , Riks-

föreningen Psykoterapicentrum (RPC) www.rpc.nu och Dalarnas familje-

terapiförening (DFF) www.sfft.se/dalarna.htm.

Tystnadsplikt

Alla av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper har tystnadsplikt. Det

innebär i korthet att det Du berättar för mig som terapeut stannar oss emellan.

Det finns några få undantag från denna regel och det är om Du uppger för mig

som terapeut att Du planerar ett mycket allvarligt brott eller om det är uppen-

bart att Du kommer att skada dig själv eller andra allvarligt eller om det fram-

kommer att ett minderårigt barn uppenbarligen far illa.

Eftersom jag arbetar under Hälso- och sjukvårslagen är jag skyldig att föra

journal.

Mitt arbetssätt

Jag har min grund i arbetet utifrån den existentiella psykoterapin men arbetar

om det så behövs utifrån ett integrativt tänkande. Med det menas att jag utifrån

vetenskap och beprövad erfarenhet anpassar och använder mig av olika

arbetsmetoder. Lika viktigt som teori och metod, är att Du och psykoterapeuten

passar ihop, att ni förstår varandra, vilket Du säkert har en god uppfattning om redan

efter första samtalet.

Kostnad

Kommer Du till mottagningen för enskilt samtal är varje samtal 60 min och kostar 900 kr/samtal. Får Du betalt av arbetsgivaren eller försäkringsbolag är kostnaden 1 100 kr/samtal. Går Du i parterapi eller familjeterapi är varje samtal 1,5 tim och kostar 1 350 kr.

Psykoterapi är momsbefriad enligt kapitel 3, §4  Mervärdeskattelagen.

Betalning görs via swish eller bankgiro.