Handledning

HANDLEDNING 

I handledning och konsultationsuppdragen möter jag andra yrkes-

grupper som i sitt arbete vill utveckla sig och sitt arbete med sina patienter

eller klienter, De yrkesgrupper jag mött under de senaste åren är socionomer präster,

diakoner, yrkesgrupper som arbetar med ungdomar, sjukgymnaster,

arbetsterapeuter,kuratorer, familjerådgivare, sjuksköterskor och psykoterapeuter.

Handledning och konsultation kan läggas upp på olika sätt, antingen i

grupp eller enskilt. Jag kan arbeta med verksamhetshandledning, ärende-

handledning, proceshandledning och handledning med mer skiftande

fokus under arbetets gång utifrån vad den handledde har för önskemål.

Arbetsformerna diskuteras noggrant inför varje uppdrag. Ett skriftligt

kontrakt upprättas där arbetets längd, frekvens och pris framgår. Vid

verksamhetshandledning sker alltid en återkoppling till beställaren,

ansvarig chef. Detta för att handledningen skall bli en del av verksam-

hetsutvecklingen.

Kostnad

Kostnaden för handledning eller konsultation är vid:

individuell handledning 1 300 kr/60 min,

för grupphandledning 1 500 kr exkl moms.

Vid handledning utanför Falun/Borlänge tillkommer kostnad för restid

750 kr/ 60 min och reseersättning 60 kr/mil.